DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności serwisu

Zobowiązujemy się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 02.05.2022


Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.


Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 10.08.2022

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 12.08.2022.

Oświadczenie sporządzono dnia 10.08.2022. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Łukasz Gadomski, adres poczty elektronicznej administrator@wsszc.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Wojskowa Szkoła Średnia im. Zawiszy Czarnego – Liceum ogólnokształcące / Technikum – Pl. Zamkowy 1, 59-220 Legnica

Do budynku prowadzą 2 wejścia: 1) od wjazdu głównego, w bramie (tunel) – dalsze wejście 2) od dziedzińca – wejście najbliższe. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia 2) znajduje się podnośnik dla wózków. Główne wejście do szkoły to 2).

Nad wejściami 1) i 2) umieszczone są tablice informacyjne.

Sekretariat znajduje się po lewej stronie od wejścia 2). Przez korytarz może przejechać osoba na wózku.

Dla osób na wózkach dostępny na jest cała część budynku szkoły, pod warunkiem skorzystania z windy. W nieużywanych przez szkołę obecnie budynku nie ma windy.

Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych i znajduje się tymczasowo na 2 piętrze, przy klatce schodowej od wejścia 1). Zalecane wejście od 2).

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na parkingu publicznym.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie posiadamy pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W sekretariacie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy sekretariatu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie poświęconej temu tematowi.


Aplikacje mobilne

Wojskowa Szkoła Średnia im. Zawiszy Czarnego – Liceum ogólnokształcące / Technikum nie posiada aplikacji mobilnych. Strona internetowa jest dostosowana do widoku responsywnego na przeglądarkach mobilnych.