NASZA MISJA I MODEL ABSOLWENTA

Misja szkoły

Naszą misją jest zapewnienie edukacji na poziomie szkoły średniej z uwzględnieniem profilu wojskowego wraz z pełną funkcją opiekuńczo-wychowawczą. Szkoła działając na rzecz dobra ucznia, współpracuje ze wszystkimi stronami uczestniczącymi w procesie wychowania:
 rodzice – uczeń – szkoła – środowisko, realizując: 

  • wszechstronne przygotowanie uczniów do życia w zmieniającym się środowisku; 
  • rozwijanie uzdolnień oraz predyspozycji psychicznych i fizycznych umożliwiających właściwe pełnienie ról społecznych i zawodowych, w tym do służby wojskowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
  • kultywowanie postaw patriotycznych oraz wzmocnienie edukacji obronnej w społeczeństwie.

Model absolwenta szkoły

Poprzez naukę, szkolenie wojskowe oraz dodatkowe zajęcia specjalistyczne dążymy aby nasi absolwenci byli sprawnymi intelektualnie, społecznie i fizycznie obywatelami gotowymi do nowych wyzwań.

Nasz Uczeń:

  • posiada wiedzę oraz ukształtowany system wartości zgodny z przyjętymi normami;
  • szanuje polską historie, pamięta o polskich rocznicach i bohaterach narodowych;
  • używa poprawnie języka polskiego, kultywuje polskie tradycje, obyczaje i zwyczaje;
  • świadomie planuje swój wszechstronny rozwój oraz uczestniczy w życiu państwa, środowiska lokalnego i rodziny;
  • posiada uformowaną kondycje fizyczną, świadomość realiów służby oraz umiejętności teoretyczne i praktyczne niezbędne do świadomego kształtowania swojego rozwoju zawodowego w Siłach Zbrojnych RP oraz / lub poza nimi;
  • angażuje się w inicjatywy społeczne, wspiera dobroczynność i pomaga słabszym;
  • posiada umiejętności pracy w grupie oraz odpowiedzialnie realizuje powierzone mu zadania.