FUNDACJA

Fundacja wspiera rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży oraz przygotowuje do przyszłości w karierze zawodowej​

CELE FUNDACJI ZAWISZY CZARNEGO

 • popieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, a zwłaszcza działalności edukacyjnej, społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej, oświatowej, sportowej oraz w obszarze obronności;
 • działanie na rzecz nauki;
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • wspieranie osób szczególnie uzdolnionych;
 • udzielanie pomocy i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty;
 • wspieranie, promocja i pomoc w rozwoju kariery młodzieży uzdolnionej;
 • działania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • przygotowanie młodzieży do podjęcia pracy, a także innych zadań intelektualnych, promowanie przedsiębiorczości.

Możesz wspomóc nasze działania przekazując darowiznę

Konto do wpłat fundacji: PKO BP 24 1020 5242 0000 2302 0593 2308

NUMER KRS FUNDACJI: 0001015911

DĄŻYMY W SZCZEGÓLNOŚCI DO:

 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
 • działalności charytatywnej; 
 • działalności na rzecz pomocy społecznej w tym pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym; 
 • wspomagania inicjatyw inwestycyjnych służących rozwojowi nauki oraz poprawie warunków dydaktycznych; 
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
 • wspierania i rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 
 • organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży; 
 • prac na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
 • promocji i organizacji wolontariatu; 
 • pomocy Polonii i Polakom za granicą; 
 • fundowania stypendiów i udzielania wsparcia, w tym finansowego, osobom fizycznym, szczególnie dzieciom, młodzieży i studentom; 
 • popierania aktywnego spędzania czasu wolnego i wszelkich aktywności sportowych; 
 • działalności szkoleniowej i konferencyjnej;
 • wspierania imigrantów i uchodźców; 
 • organizacji koncertów, pokazów, wernisaży, przedstawień, przedsięwzięć kulturalnych oraz sportowych;